آرشیو احادیث امام صادق – فضیلت امیرمومنان در نزد خداوند