آرشیو مدعیان دروغین

 • (۲) عامر بن شرحبیل شعبی ابو عمر کوفی. وی از گروهی از صحابه، حدیث شنیده است. خود گوید: من پانصد تن از صحابه را دیدهام. او از طرف عمر بن […] 0

  مذاهب زمان امویان شعبی

  (۲) عامر بن شرحبیل شعبی ابو عمر کوفی. وی از گروهی از صحابه، حدیث شنیده است. خود گوید: من پانصد تن از صحابه را دیدهام. او از طرف عمر بن […]

  ادامه ...

 • واژه قدریه در احادیث، بسیار به کار رفته و مورد نکوهش پیامبر و ائمه علیهم السلام قرار گرفته است، ولی باید دانست که مراد از قدریه کیست و چه گروهی […] 0

  قدریه چه کسانی هستند ؟

  واژه قدریه در احادیث، بسیار به کار رفته و مورد نکوهش پیامبر و ائمه علیهم السلام قرار گرفته است، ولی باید دانست که مراد از قدریه کیست و چه گروهی […]

  ادامه ...

 • (۲) عوامل تفرقه بسیار و راههای اختلاف بین طوایف مسلمان فراوان شد. هر دسته و گروهی به دلیل ویژهای گرفتار تعصب گردید. اهل جرح و تعدیل [رجالشناسان] متعصبانه مخالفان مذهبی […] 0

  تعصب نسبت به پیشوایان مذاهب

  (۲) عوامل تفرقه بسیار و راههای اختلاف بین طوایف مسلمان فراوان شد. هر دسته و گروهی به دلیل ویژهای گرفتار تعصب گردید. اهل جرح و تعدیل [رجالشناسان] متعصبانه مخالفان مذهبی […]

  ادامه ...

 • اشارهمنحرف نمودن مسلمانان از مسیر حقیقی دین، سبب بروز عقاید و آرای متکلمان شد و مخصوصا نیروی زر و زور معاویه که موجب جنگ جمل، صفین و نهروان گردید و […] 0

  زنادقه و دهریون زمان امام صادق

  اشارهمنحرف نمودن مسلمانان از مسیر حقیقی دین، سبب بروز عقاید و آرای متکلمان شد و مخصوصا نیروی زر و زور معاویه که موجب جنگ جمل، صفین و نهروان گردید و […]

  ادامه ...

 • عده ی دیگر زنادقه بودند که از اساس منکر خدا و ادیان بودند، و این طبقه آزادی کامل داشتند. به طوری که حتی در حرمین مکه و مدینه و حتی […] 0

  منکرین خدا زمان امام صادق

  عده ی دیگر زنادقه بودند که از اساس منکر خدا و ادیان بودند، و این طبقه آزادی کامل داشتند. به طوری که حتی در حرمین مکه و مدینه و حتی […]

  ادامه ...

 • (۳) در شرایطی که گفته شد، ابو حنیفه پرورش یافت. خود او از کسانی بود که در اوضاع آن روزگار آزار دید، و از رنجهایی که همنوعانش دیده بودند آگاهی […] 0

  روی آوردن ابو حنیفه به علم

  (۳) در شرایطی که گفته شد، ابو حنیفه پرورش یافت. خود او از کسانی بود که در اوضاع آن روزگار آزار دید، و از رنجهایی که همنوعانش دیده بودند آگاهی […]

  ادامه ...

 • (۳) این مذهب منسوب است به امام محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن مطلب (۱۵۰- ۱۹۸ ه.). […] 0

  مذاهب زمان عباسیان شافعی

  (۳) این مذهب منسوب است به امام محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع بن سائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم بن مطلب (۱۵۰- ۱۹۸ ه.). […]

  ادامه ...

 • (۲) کسانی که دست به حدیثسازی زدند، از سر دنیا دوستی و به قصد نزدیک شدن به قدرت بود که به قیمت مخالفت با دین و خروج از چیرگی عقل […] 0

  حکومت و جعل حدیث

  (۲) کسانی که دست به حدیثسازی زدند، از سر دنیا دوستی و به قصد نزدیک شدن به قدرت بود که به قیمت مخالفت با دین و خروج از چیرگی عقل […]

  ادامه ...

 • إِنَّهُ مَرَّ فَضَّالُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ الْکُوفِیُّ بِأَبِی حَنِیفَهَ وَ هُوَ فِی جَمْعٍ کَثِیرٍ یُمْلِی عَلَیْهِمْ شَیْئاً مِنْ فِقْهِهِ وَ حَدِیثِهِ فَقَالَ لِصَاحِبٍ کَانَ مَعَهُ وَ اللَّهِ لَا أَبْرَحُ […] 0

  بحث فضال بن حسن با ابو حنیفه

  إِنَّهُ مَرَّ فَضَّالُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ الْکُوفِیُّ بِأَبِی حَنِیفَهَ وَ هُوَ فِی جَمْعٍ کَثِیرٍ یُمْلِی عَلَیْهِمْ شَیْئاً مِنْ فِقْهِهِ وَ حَدِیثِهِ فَقَالَ لِصَاحِبٍ کَانَ مَعَهُ وَ اللَّهِ لَا أَبْرَحُ […]

  ادامه ...

 • آیا آن گونه که برخی میپندارند، امام صادق علیه السلام، موسس اصول و آموزههای تصوف است؟در زیر به گزارشهایی بر خواهیم خورد که به چنین پنداشتی دامن میزند؛ اما به […] 0

  امام صادق علیه السلام و تصوف

  آیا آن گونه که برخی میپندارند، امام صادق علیه السلام، موسس اصول و آموزههای تصوف است؟در زیر به گزارشهایی بر خواهیم خورد که به چنین پنداشتی دامن میزند؛ اما به […]

  ادامه ...