آرشیو مدعیان دروغین

 • واژه قدریه در احادیث، بسیار به کار رفته و مورد نکوهش پیامبر و ائمه علیهم السلام قرار گرفته است، ولی باید دانست که مراد از قدریه کیست و چه گروهی […] 0

  قدریه چه کسانی هستند ؟

  واژه قدریه در احادیث، بسیار به کار رفته و مورد نکوهش پیامبر و ائمه علیهم السلام قرار گرفته است، ولی باید دانست که مراد از قدریه کیست و چه گروهی […]

  ادامه ...

 • از شعب زیدیه بتریه است و آنها اصحاب کثیرالنوی و حسن بن صالح بن حی و سالم بن ابی حفصه و حکم بن عیینه و سلمه بن کهیل و ابی […] 0

  فرقیه بتریه

  از شعب زیدیه بتریه است و آنها اصحاب کثیرالنوی و حسن بن صالح بن حی و سالم بن ابی حفصه و حکم بن عیینه و سلمه بن کهیل و ابی […]

  ادامه ...

 • (۲) با توسل به ابزارهایی که اشاره شد، و نیز با استفاده از شیوههای ترغیب کننده دیگر که فرمانروایان از آنها سود میجستند، و با بهرهگیری از هراسی که مردم […] 0

  انتشار مذاهب زمان امام صادق

  (۲) با توسل به ابزارهایی که اشاره شد، و نیز با استفاده از شیوههای ترغیب کننده دیگر که فرمانروایان از آنها سود میجستند، و با بهرهگیری از هراسی که مردم […]

  ادامه ...

 • (۳) بغداد در روزگار عباسیان کانون آبادانی بود و در آن حوزههای علمی بسیاری پدید آمد، و مدارسی برای آموزش فقه اسلامی بر مبنای مذاهب چهارگانه بنا گردید، و برای […] 0

  مذاهب چهارگانه در جهان اسلام

  (۳) بغداد در روزگار عباسیان کانون آبادانی بود و در آن حوزههای علمی بسیاری پدید آمد، و مدارسی برای آموزش فقه اسلامی بر مبنای مذاهب چهارگانه بنا گردید، و برای […]

  ادامه ...

 • (۲) این مذهب منسوب است به مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصبحی (۹۳- ۱۷۹ ه.). وی در مدینه متولد شد. گفته شده است مدت حمل او دو […] 0

  مذاهب زمان عباسیان مالکی

  (۲) این مذهب منسوب است به مالک بن انس بن مالک بن ابی عامر اصبحی (۹۳- ۱۷۹ ه.). وی در مدینه متولد شد. گفته شده است مدت حمل او دو […]

  ادامه ...

 • این فرقه در زمان امام صادق علیه السلام وجود داشته و اعتقاد آنان این بوده که محمد بن الحنفیه فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از آن حضرت امام می باشد […] 0

  فرقه کیسانیه زمان امام صادق

  این فرقه در زمان امام صادق علیه السلام وجود داشته و اعتقاد آنان این بوده که محمد بن الحنفیه فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از آن حضرت امام می باشد […]

  ادامه ...

 • (۳) ابن خلکان روایت کرده است که شیخ آمدی (۶۳۱ ه.) در آغاز حنبلی بود، مدتی پس از آنکه به بغداد آمد، به مذهب شافعی گروید. وی به سرزمین مصر […] 0

  گرایش از مذهبی به مذهب دیگر

  (۳) ابن خلکان روایت کرده است که شیخ آمدی (۶۳۱ ه.) در آغاز حنبلی بود، مدتی پس از آنکه به بغداد آمد، به مذهب شافعی گروید. وی به سرزمین مصر […]

  ادامه ...

 • امام صادق در برخورد با صوفیان، اولا به راهنمایی آنها می پردازد و با استناد به آیات قرآن، محروم کردن مردم از نعمتهای الهی را جایز نمی داند. [۳۲۵].روزی سفیان […] 0

  فرقه صوفیان زمان امام صادق

  امام صادق در برخورد با صوفیان، اولا به راهنمایی آنها می پردازد و با استناد به آیات قرآن، محروم کردن مردم از نعمتهای الهی را جایز نمی داند. [۳۲۵].روزی سفیان […]

  ادامه ...

 • (۴) حنفیان در کتب خود احادیثی را از پیامبر آوردهاند که با ذکر نام و کنیه ابو حنیفه به ظهورش بشارت داده است، که به چند نمونه اشاره میشود:امام صادق […] 0

  بشارتهایی در باب ابو حنیفه

  (۴) حنفیان در کتب خود احادیثی را از پیامبر آوردهاند که با ذکر نام و کنیه ابو حنیفه به ظهورش بشارت داده است، که به چند نمونه اشاره میشود:امام صادق […]

  ادامه ...

 • (۲) عوامل تفرقه بسیار و راههای اختلاف بین طوایف مسلمان فراوان شد. هر دسته و گروهی به دلیل ویژهای گرفتار تعصب گردید. اهل جرح و تعدیل [رجالشناسان] متعصبانه مخالفان مذهبی […] 0

  تعصب نسبت به پیشوایان مذاهب

  (۲) عوامل تفرقه بسیار و راههای اختلاف بین طوایف مسلمان فراوان شد. هر دسته و گروهی به دلیل ویژهای گرفتار تعصب گردید. اهل جرح و تعدیل [رجالشناسان] متعصبانه مخالفان مذهبی […]

  ادامه ...