• حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:وضو، جزء (یا نصف) ایمان است. [۱] .————پی نوشت ها:[۱] بحار: ۸۰ / ۱۲۲ / ۲، میزان الحکمه: ج ۱۴، ح ۲۱۸۸۴٫وضو روشنایی استحضرت […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:زندانی کسی است که دنیایش او را از آخرتش باز داشته باشد [۱۷۶۸].برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته آقای […]
  • تأمل کن ای مفضل در مصلحت پنهان کردن عمر هر کس از او، زیرا که اگر مقدار عمر خود را بداند اگر عمرش کوتاه باشد زندگی بر او ناگوار خواهد […]