• حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:قرآن سراسر سرزنش است و باطنش نزدیک کننده. [۴۵۴].برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته: محمد حسین نوحه خوان
  • امام صادق علیه السلام :اِفتَتِحْ سَفَرَکَ بالصَّدقَهِ واخرُجْ إذا بَدا لکَ؛ فإنَّکَ تَشتَرِی سلامَهَ سَفَرِکَ .امام صادق علیه السلام : مسافرت خود را باصدقه دادن آغاز کن و هرگاه خواستی […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:سه چیز است که بر زمامدار واجب است درباره ی خواص و عوام رعایت کند: پاداش نیکوکار را به نیکی دادن تا بر رغبت […]