• حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:یک عالم، برتر از هزار عابد و هزار زاهد است [۶۹۴].برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته: محمد حسین نوحه […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند:کسی که نیت صادق داشته باشد، دل سالم و پاک دارد؛ زیرا سالم داشتن دل از وسوسه های شیطانی به سبب خالص گردانیدن نیت […]
  • امام صادق علیه السلام :مَن ماتَ ولَیسَ فی رَقَبَتِهِ بَیعَهٌ لاِءِمامٍ ماتَ میتَهً جاهِلِیَّهًامام صادق علیه السلام : هر که بمیرد و بیعت امام بر گردنش نباشد مرده است چونان […]