• عالم سرش را برای قدردانی و تشکر و حتی پشتش را به جهت گرامی داشت و بزرگداشت، جلو کسی که بشریت در طول تاریخ آن به او مدیون است، خم […]
  • حضرت امام جعفر صادق علیه السلام به ابوبصیر فرمودند:اسلام پله ی اول است و ایمان یک پله بالاتر از اسلام است و تقوا یک پله بالاتر از ایمان، و یقین […]
  • از اصحاب حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر علیهماالسلام شمرده شده، و واقفی مذهب [۱] و ثقه است. [۲] .شیخ کشی او را امامی و صحیح العقیده می داند. […]