اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – محمد بن علی بن نعمان صیرفی کوفی (مؤمن طاق)

اشاره
محمد بن علی بن نعمان، ابوجعفر، کوفی صیرفی معروف به احول و ملقب به مؤمن طاق یکی از ثقات [ ۱۰۴۰ ] و برجستگان
اصحاب امام صادق (ع) [ ۱۰۴۱ ] است [ ۱۰۴۲ ] که لقب مؤمن طاق دارد [ ۱۰۴۳ ]؛ چون در طاق المحامل کوفه دکانی داشته؛ نه آن
،[ چنان که صاحب قاموس و تاج اللغۀ گفتهاند که طاق قلعهای در طبرستان بوده و محمد بن نعمان در آن جا سکونت داشته [ ۱۰۴۴
که این اشتباه است. در زمان محمد بن نعمان پول قلبی پیدا شده بود که اکثر مردم تشخیص نمیدادند، مؤمن طاق قلب و سالم را از
یکدیگر تشخیص میداد و از هم جدا میکرد، لهذا دشمنان وی و بدخواهان مذهب جعفری، او را شیطان طاق میخواندند.
۱۰۴۵ ]. مؤمن طاق نیز، مانند هشام بن حکم، در علم کلام قدرتی تمام داشت، و از متکلمان عصر خویش محسوب میگشت ]
۱۰۴۶ ]، و امام صادق (ع) در این زمینه او را ستوده بود. [ ۱۰۴۷ ]. او مصنفات بسیاری، مانند: کتاب الاحتجاج در امامت امیرالمؤمنین ]
(ع) و کتاب رد بر [صفحه ۳۰۰ ] معتزله در امامت مفضول، و کتابی در امر طلحه و زبیر و عایشه [ ۱۰۴۸ ]، و کتابی در رد خوارج و
دارد که مرحوم « افعل لا تفعل » مناظراتش با آنان، و کتابی در مجالس وی با ابوحنیفه و فرقه مرجئه دارد. [ ۱۰۴۹ ]. او کتابی نیز به نام
کتاب افعل لا تفعل لا بی جعفر محمد بن علی بن » : ثقهالاسلام آقای حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی، قدس سره، در الذریعه، فرموده
النعمان بن ابیطریفۀ البجلی الاحول الصیرفی الاحول الصیرفی الملقب بمؤمن الطاق یروی عن الامام ابیعبدالله الصادق علیه السلام و
هو احد الاربعۀ الذین هم احب الناس الیه احیاءا و امواتا. قال النجاشی: رایت هذا الکتاب عند احمد بن ابیعبدالله الحسین عبیدالله بن
صاحب کتاب افعل لا تعفل، ابوجعفر محمد بن علی بن نعمان احول صیرفی است که ملقب به ،« الغضائری و هو کتاب کبیر حسن
مؤمن طاق است، و از امام صادق (ع) روایت میکند، و او جزء چهار نفری است که، مرده و زنده ایشان، محبوبترین مردم نزد امام
جعفر صادق (ع) بوده. نجاشی گفته: من آن کتاب را نزد ابنغضائری دیدهام، و آن کتاب بزرگ و خوبی است. [ ۱۰۵۰ ]. مؤمن
صفحه ۱۳۸ از ۲۸۴
طاق مناظرات و مباحثاتی با مخالفین داشته که ما بعضی از آنها را ذکر میکنیم:
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *