اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – سفیان بن مصعب عبدی، ابومحمد

سیف العبدی، ابنمصعب، نیز گفته شده. (اختیار معرفۀ الرجال، ص ۴۰۱ – خلاصه، علامه حلی، ص ۴۰ ) شیخ طوسی، در رجالش،
او را از اصحاب امام صادق (ع) شمرده و میگوید: سفیان [صفحه ۲۲۸ ] بن مصعب عبدی، شاعر کوفی است. [ ۷۷۰ ]. ابوعمرو کشی
گوید: از اشعار ابنمعصب معلوم میشود که او از طیاره [ ۷۷۱ ] است. [ ۷۷۲ ]. و روایت شده که حضرت صادق (ع) فرمود: ای گروه
شیعه! به اولادتان، اشعار عبدی را، تعلیم کنید که او بر دین خدا بوده است. [ ۷۷۳ ]. مرحوم مامقانی (ره)، میگوید: گفته ابوعمرو،
اجتهادی است در قبال گفته امام صادق (ع) که امر به تعلیم اشعار عبدی میفرماید. اگر در او غلو بود امام چنین دستوری نمیداد، و
نمیفرمود که او بر دین خداست. ثانیا: قدماء به کسی که در فضائل ائمه، بعضی از روایاتی را، که امروز جزء ضروریات مذهب
صفحه ۱۰۹ از ۲۸۴
است، نقل میکرد، نسبت غلو میدادند؛ و نسبت عبدی به غلو از همین قسم است. [ ۷۷۴ ]. شیخ کلینی (ره)، از عبدی روایت کرده
که گفت: وارد شدم بر امام صادق (ع)، فرمود: به امفروه بگویید بیاید و بشنود آن چه را که با جدش به جا آوردهاند. امفروه آمد و
[۷۷۵] .« فروه جوی بدمعک المسکوب » : پشت پرده نشست. پس حضرت خطاب به من فرمود: شعر بخوان برای ما. من خواندم
امفروه صیحه کشید و زنان صیحه زدند به طوری که اهل مدینه بر در خانه امام جمع شدند که چه خبر شده… [ ۷۷۶ ]. امفروه مادر
امام صادق (ع) است و جدش محمد بن ابیبکر که معاویۀ بن خدیج، به امر معاویه، او را با لب تشنه کشت و بدنش را سوزانید، و
محمد در آن هنگام ۲۸ ساله بود. [ ۷۷۷ ]. ابنقولویه، در کامل الزیارات از ابیعماره نوحهخوان، روایت کرده که گفت: امام صادق
(ع) به من فرمود: ای ابا عماره! اشعار عبدی را که در مرثیه امام حسین (ع) گفته، برای ما بخوان. من میخواندم، حضرت
[ میگریست، تا آن که صدای گریه از خانه حضرت بلند شد… [ ۷۷۸ ]. [صفحه ۲۲۹
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *