اصحاب و شاگردان

اصحاب و شاگردان امام صادق (ع) – حب و بغض ائمه اطهار

از روایات بسیار استفاده میگردد که حب امیرالمؤمنین و ائمه اطهار علیهم السلام علامت ایمان و طیب ولادت و پاکی طینت است،
ان حبهم » و دشمنی و بغض آنان نشانه کفر و نفاق و خبث طینت میباشد. علامه مجلسی، در بحارالانوار، بابی به عنوان
دارد، و روایاتی را در این زمینه نقل کرده است. [ ۵۹۸ ]. ابنادریس، « علیهمالسلام، علامۀ طیب الولاده و بغضهم علامۀ خبث الولاده
انما یحبنا من العرب و العجم، اهل البیوتات و ذوالشرف و کل مولود صحیح و » : در کتاب سرائر، نقل کرده که امام باقر (ع) فرمود
آن دسته از عرب و عجم که ریشهدار، و دارای خانواده شریف و اصیل باشند، و ولادتشان – « انم یبغضنا من هولاء کل مدنس مطرد
پاکیزه و صحیح باشد، دوستدار ما هستند، ولی آنان که بیاصل و نسب و ناپاکند، ما را دشمن میدارند. [ ۵۹۹ ]. معاویۀ بن عمار، از
ان حب علی بن ابیطالب قذف فی قلوب المؤمنین فلا یحبه الا مؤمن و » : امام صادق (ع)، روایت کرده که فرمود: پیامبر (ص) فمروده
محبت علی بن ابیطالب (ع) در دلهای مؤمنین افکنده شده، دوست نمیدارد او را مگر مؤمن و دشمن [صفحه « لا یبغضه الا منافق
۱۹۵ ] نمیدارد او را مگر منافق. [ ۶۰۰ ]. مسلم، از علی (ع)، روایت کرده که پس از سوگند، فرمود که پیامبر (ص) با من عهد بست
کنا نعرف » : که مرا جز مؤمن، دوست نداشته، و جز منافق، دشمن نداشته باشد. [ ۶۰۱ ]. ترمذی از ابوسعید خدری نقل کرده که گفت
.[ ما منافقین را با بغض و کینه علی (ع) میشناختیم (و بغض علی (ع) وسیله شناخت منافقین بود). [ ۶۰۲ « المنافقین ببغضهم علیا
احمد و ترمذی شبیه این مطلب را از جابر نیز نقل کردهاند. [ ۶۰۳ ]. ابن ابیالحدید گوید: اخبار صحیحی که شکی در آنها برای
۶۰۴ ]. احمد ] .« لا یبغضک الا منافق و لا لا یحبک الا مؤمن » : محدثین نیست، بر این اتفاق دارند که پیامبر (ص) به علی (ع) فرمود
ما کنا نعرف الرجل » : بن حنبل گوید: شنیدم از شافعی که میگفت: شنیدم از مالک بن انس که میگفت: انس بن مالک گفت
ما فردی را به غیر پدرش منسوب نمیکردیم (و زائیده حرام نمیدانستیم) مگر این که کینه و ،« لغیرابیه الا ببعض علی بن ابیطالب
بغض علی در دلش بود. [ ۶۰۵ ]. بدل هر که بغض علی کرد جای ز مادر بود عیب آن تیره رأی که ناپاک زاده بود خصم شاه اگر
چند باشد به ایوان و گاه نباشد مگر بیپدر دشمنش که یزدان به آتش بسوزد تنش [ ۶۰۶ ]. در حالات جابر بن عبدالله انصاری
نوشتهاند که پیوسته مردم را به دوستی امیرالمؤمنین (ع) تحریص مینمود و مکرر در کوچههای مدینه و محافل انصار عبور میکرد
علی بهترین است، و هر که سرباز زند کافر است -ای گروه انصار! دوستی علی (ع) – « علی خیر البشر فمن ابیفقد کفر » : و میگفت
را بر فرزندان خود عرضه کنید، پس هر که از [صفحه ۱۹۶ ] دوستی ابا کرد، تحقیق کنید که مادرش چه کرده است. [ ۶۰۷ ]. محبت
شه مردان مجو ز بیپدری که دست غیر گرفته است پای مادر او ابودلف عجلی [ ۶۰۸ ] فرزندی داشت که از علی (ع) بدگویی
میکرد و شیعه را نادان میخواند. روزی در مجمع دوستان سخن از حب و بغض علی (ع) به میان آمد. [یکی از حاضرین، روایتی
از پیامبر (ص) نقل کرد که فرموده بود: یا علی! دوست نمیدارد تو را مگر مؤمن پاک طینت، و دشمن نمیدارد تو را مگر فرزند زنا
و یا ناپاک زاده]. پسر ابودلف حدیث غیر حلال زاده بودن مبغض علی را انکار کرد و گفت: شما همگی غیرت امیر (ابودلف) را
میدانید، آیا کسی چنین قدرتی دارد که به حرم او تجاوز کند؟ من فرزند امیرم، و از همه مردم با علی (ع) دشمنترم. در این هنگام
صفحه ۹۶ از ۲۸۴
ابودلف وارد مجلس شد، به احترامش، به پا خاستند؛ چون در جریان مشاجره قرار گرفت، گفت: به خدا، روایت درست است، این
پسر هم زاده زنا و هم زاده ناپاکی است. من بیمار بودم، خواهرم کنیزش را به [صفحه ۱۹۷ ] پرستاری من فرستاد، مرا به او میلی پیدا
شد، عذر ناپاکی آورد، به اصرار با او آمیزش نمودم، و نطفه این پسر منعقد شد، و چون حمل آشکار گردید، کنیز به من بخشیده
شد. [ ۶۰۹ ]. شیخ مفید (ره)، در مجالس، به سند خود. از ابن فضال، از عاصم بن حمید، از ابوحمزه ثمالی، از ابنالمعتمر روایت
۶۱۰ ] بر امیرالمؤمنین (ع) وارد شدم، حضرت تکیه زده بود، عرض کردم: سلام بر تو،ای امیرمؤمنان، و ] « رحبه » کرده که گفت: در
رحمت و برکات خداوندی بر تو باد، چگونه صبح کردی؟ حضرت سربلند کرد و جواب سلام مرا داد و فرمود: صبح کردم در
حالی که دوستدار دوستان، و صبر کننده بر دشمنی دشمنانمان هستم؛ همانا دوست ما در تمام شب و روز در انتظار فرج و گشایش
است، اما دشمن ما بنای کار خود را بر پایهای نهاده که سخت نااستوار و لغزان است، بنای او بر لب پرتگاهی است که وی را در
آتش جهنم خواهد افکند. ای اباالمعتمر، دوست ما نمیتواند ما را دشمن بدارد، و دشمن ما نیز توانایی دوستی ما را نخواهد داشت،
و هرگز محبت ما و محبت دشمنان ما در یک دل نگنجد؛ زیرا خداوند برای کسی در درونش دو دل قرار نداده، تا با یکی گروهی
را دوست بدارد و با دل دیگر به دشمنان آنان علاقهمند باشد. [ ۶۱۱ ]. از رسول خدا (ص) روایت شده که در فضیلت امیرالمؤمنین
(ع) فرمود: آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد مرا دوست داشته، و هر کس مرا دوست بدارد، خداوند از او راضی و خشنود
خواهد بود، و هر کس خدا از او راضی باشد پاداشش را بهشت قرار خواهد داد… [ ۶۱۲ ]. نظام استرآبادی (متوفی به سال ۹۲۱
هجری) که از افاضل شعرای استرآباد و از اجله ارباب کمال و سداد است، قصایدی در مدح مولا امیرالمؤمنین (ع) سروده، که از
آن جمله قصیدهای است که ابیاتی از آن را به عنوان تبرک و تیمن در اینجا ذکر میکنیم: دم سپیده صبحم گذشت و ز خاطر که
بهترین عمل چیست شامگاه نشور؟ ندا رسید هماندم ز عالم ملکوت کهای گناه تو یوم الحساب نامحصور به از محبت سلطان اولیاء
نبود زهر عمل که شود در صحیفهات مسطور [صفحه ۱۹۸ ] علی امام معلای هاشمی که بود سواد منقبتش بر بیاض دیده حور وصی
احمد مرسل که بیمحبت او به روز حشر نگردند انبیاء مغفور ز حب اوست به روز جزا نه از طاعت امید مغفرت از حی لا یزال غفور
نتیجه ندهد بی [ ۶۱۳ ] محبتش در حشر مکاشفات جنید، و ریاضت منصور ز دل سواد معاصی برون برد مهرش چنانکه ماه برد ظلمت
[ از شب دیجور به بسته خدمت او را میان ضعیف و قوی گشاده مدحت او را زبان اناث و ذکور نسیم لطف تو گر در مسام [ ۶۱۴
خاک رود برآورند سر از زیر خاک اهل قبور مرا چه غم ز زغم روزگار مهر گسل که دل ز مهر توام گشته جلوگاه سرور تو آن
خجسته شعاری که در ازل ما را برای شعر مدیح تو دادهاند شعور نظام چون که ز خواب عدم شود بیدار ز کاسههای سر بزم
.[ معصیت مخمور برای دفع خمارش ز مرحمت جامی کرم نمای ز خمخانه شراب طهور [ ۶۱۵
برگرفته از کتاب اصحاب امام صادق علیه السلام نوشته: علی محدث زاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *