احادیث و سخنان

احادیث امام صادق – نعمت حافظه و فراموشی

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در حدیث مفضل فرمودند:
آیا اندیشیدهای که اگر انسان از میان ویژگیها فقط حافظه را کم داشت حال و روزش چگونه بود؟ و اگر موضوعات سودمند و زیانبار و گرفتهها و دادهها و دیدهها و شنیدههای خود را در حافظهاش نگه نمیداشت چه اختلالاتی در کارها و زندگی و
[صفحه ۷۵۵]
تجربیاتش به وجود می آمد. اگر راهی را بارها و بارها میپیمود، باز آن را گم میکرد؛ اگر همه عمرش را درس میخواند، دانشی را به خاطر نمیسپرد، به دینی اعتقاد نمییافت و از تجربهای بهرهمند نمیشد و نمیتوانست از گذشتهها کمترین عبرتی بگیرد، به طور کلی سزاوار بود که از انسان یکسره خارج شود.
بالاتر از نعمت حافظه برای انسان نعمت فراموشی است؛ زیرا اگر فراموشی نبود هیچ کس مصیبتی را از یاد نمیبرد [۱۷۵۶].
برگرفته از کتاب در مکتب امام جعفر صادق علیه السلام نوشته: محمد حسین نوحه خوان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *